Jesteś w:  > Strona główna

Witamy w serwisie internetowym
Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki
AKTUALNOŚCI                 


Informacja
Szanowni Państwo,

W dziale Informator/Podatki/VAT opublikowana została ważna informacja dotycząca ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zawierająca m.in. zmiany przepisów w zakresie odliczania podatku naliczonego dotyczącego zakupu oraz używania pojazdów samochodowych.

http://www.us-krzyki.wroc.pl/strona/48/VAT.
DZIEŃ OTWARTY W URZĘDZIE SKARBOWYM WROCŁAW-KRZYKI
Szanowni Państwo

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki informuje, że w ramach tegorocznej AKCJI PIT za 2013 r. w dniu 5 kwietnia 2014 r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 13.00 będzie zorganizowany DZIEŃ OTWARTY.
W związku z trwającą AKCJĄ PIT na Sali Obsługi Klienta (parter) podatnicy będą mogli:
 • pobrać formularze podatkowe i broszury informacyjne dotyczące rozliczeń podatkowych za 2013 r., 
 • złożyć zeznanie podatkowe za 2013 r.,
 • wysłać zeznanie podatkowe drogą elektroniczną na uruchomionym w tym celu stanowisku,
 • uzyskać informacje w sprawie rozliczenia podatku dochodowego PIT za 2013 r.,
 • wziąć udział w szkoleniu nt. „Jak złożyć zeznanie podatkowe za 2013 r. przez Internet” (Sala Obsługi nr 2 godz. 9.00), 
 • zapoznać się z wzorami wypełnionych zeznań podatkowych za 2013 r. (PIT-37, PIT-39, PIT-38, PIT-36 i załączników) umieszczonych na tablicach informacyjnych urzędu,
 • zapoznać się z wykazem organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do otrzymania 1% podatku należnego za 2013 r. (wykaz dostępny u pracowników dyżurujących na Sali Obsługi),
Ponadto, osoby starsze i niepełnosprawne będą mogły skorzystać z pomocy przy wypełnianiu zeznań.
 
Serdecznie zapraszamy.
Akcja zeznań 2014 

W dniach od 19 do 21 marca 2014 r. pracownicy Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki w ramach Akcji Zeznań 2014 obsługiwali punkt informacyjny w galerii SKY TOWER. Udzielali informacji nt. rozliczeń podatkowych za 2013 rok i wysyłali zeznania drogą elektroniczną. Jednocześnie w punkcie informacyjnym wydawane były druki zeznań oraz materiały informacyjne  pomagające rozliczyć dochody za 2013r. 

Co zrobić w przypadku braku PIT-11 lub PIT-8C?
Szanowni Państwo,

Brak PIT-11 lub PIT-8C nie stanowi podstawy do pominięcia uzyskanych przychodów w deklaracji rocznej. Co zrobić w przypadku braku PIT-11 lub PIT-8C wyjaśniono w załączonym poniżej dokumencie do pobrania.

POBIERZ
Zeznania podatkowe za 2013 r
Szanowni Państwo

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki informuje, że w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30, w środy od 7.30 do 18.00 w Sali Obsługi Klienta Nr 2 (na parterze) czynny jest Punkt Obsługi Klienta w sprawach rocznych zeznań podatkowych.

Informacja telefoniczna w sprawach zeznań podatkowych dostępna jest pod numerem telefonu  71 79 85 455.

Od dnia 5 marca 2014r., w każdą środę w godzinach od 15.30 do 18.00 zapewniamy pomoc przy sporządzaniu zeznań rocznych osobom starszym i niepełnosprawnym.
szybkipit 
Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie internetowej MF został opublikowany komunikat pt. Masz wątpliwości podatkowe? Wejdź na www.szybkipit.pl.
Mechanizm odwróconego  obciążenia VAT 

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie od 1.10.2013r. ustawy z dnia 26 lipca 2013r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013r. poz.1027), na mocy której  rozszerzono listę towarów wobec których ma zastosowanie mechanizm odwróconego  obciążenia VAT  tutejszy Organ podatkowy informuje, iż podatnicy dokonujący sprzedaży i wystawiający fakturę są zobowiązani dochować należytej staranności przy sprawdzaniu kto jest nabywcą towarów będących przedmiotem transakcji (w szczególności gdy status nabywcy decyduje  o tym, kto rozlicza podatek należny od tej transakcji).

Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku obrotu towarami objętymi mechanizmem odwróconego obciążenia VAT, ponieważ w związku z nabyciem tych towarów podatnikiem z tego tytułu staje się nabywca  na warunkach określonych w art.17 ust.1 pkt7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do postanowień zawartych w w/w artykule podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w zał. nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art.15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust1 i 9,
b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art.15,
c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art.43 ust.1 pkt2;
W związku z powyższym podatnicy dokonujący dostawy towarów wymienionych w zał. nr 11 do ustawy o PTU powinni wypracować odpowiednie procedury (np. mogą to być  oświadczenia, adnotacja na fakturze) polegające na upewnieniu się na czyją rzecz dokonywane są realizowane przez nich dostawy towarów.
Akcja PIT

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami na temat rozliczenia podatku dochodowego PIT za rok 2013. Plik do pobrania
UWAGA!
Ważna informacja Ministerstwa Finansów dotycząca outsourcingu personalnego.
Treść informacji
Oznaczanie nazwy towaru lub usługi na paragonie fiskalnym

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
www.mf.gov.pl, zakładka dotycząca VAT – wyjaśnienia i komunikaty, znajduje się interpretacja ogólna podatkowa z dnia 12.09.2013 r.  dotycząca kwestii oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi.
Ostrzeżenie o próbach wyłudzania informacji
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu informuje, że Ministerstwo Finansów ani podległe mu organy, w tym urzędy skarbowe, nie są autorami napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za rok 2012 oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza i nie korzystają z takiej formy informowania podatnika o zwrocie nadpłaty.

Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i ma na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych poprzez próbę przekierowania użytkownika internetu do podrobionej strony WWW (tzw. phishing).

Przykład fałszywego e-maila można zobaczyć otwierając poniższy plik z załączoną ilustracją.
Przykładowy obraz fałszywego e-maila
ZUS ostrzega przed nieuczciwymi agencjami pracy tymczasowej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w ostatnim czasie odnotował zgłaszane przez płatników składek problemy związane z realizacją zawartych przez nich umów przypominających umowy outsourcingowe. Umowy te miały na celu przejęcie, na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy, pracowników płatnika. Dodatkowo podmiot przejmujący pracowników gwarantował m.in. uzyskanie znacznego upustu liczonego od kosztów ponoszonych przez pracodawcę na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Jednakże występowały przypadki, gdy podmiot przejmujący nie odprowadzał składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za zatrudnionych pracowników, co doprowadziło do powstania zaległości na koncie płatnika składek.
 
Pracodawcy zamierzający skorzystać z takiej oferty powinni mieć na uwadze możliwość wystąpienia dla pracodawcy i pracowników negatywnych następstw zawierania umów, które nie spełniają wszystkich warunków określonych w art. 23¹ Kodeksu pracy. W przypadku, gdy proponowana umowa budzi wątpliwości, wskazane jest zweryfikowanie wiarygodności oraz rzetelności firmy oferującej swoje usługi, np. poprzez sprawdzenie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy też Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Ważne  

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 04 czerwca 2013 r. Sygn. akt P 43/11, podatnikom, którym wskutek przekroczenia miesięcznego terminu na złożenie zgłoszenia ustalono podatek od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania  w sprawie podatku od spadków i darowizn oraz uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

 
Wznowienie postępowania obejmuje jedynie te przypadki, w których spełnione są łącznie następujące warunki:
 
 • nabycie  własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze dziedziczenia,
 • śmierć spadkodawcy nastąpiła od dnia 1 stycznia 2007 r.,
 • postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku uprawomocniło się w okresie od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (akt poświadczenia dziedziczenia zarejestrowano w 2008 r.,
 • wyłączną przesłanka ustalenia zobowiązania podatkowego było zgłoszenie nabycia rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowego z uchybieniem miesięcznego terminu określonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 
UWAGA!
 
Wniosek o wznowienie postępowania należy złożyć w terminie miesiąca  od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego tj. do dnia 18 lipca 2013 r.
 
OSTRZEŻENIE  
W związku z pojawiającymi się próbami wyłudzenia nienależnych opłat od przedsiębiorców,

informujemy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.
Zmiana wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz.394) zostały wprowadzone nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, tj.:
VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5), VAT-8 (5),VAT-9M (3).
 
Rozporządzenie to jednocześnie umożliwiło stosowanie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, VAT-7(12), VAT-7K(6), VAT-7D(3),  nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013r. - rozliczenie za grudzień 2013r. lub IV kwartał 2013r. do 27 stycznia 2014r.
 
Powyższe nie dotyczy okresów rozliczeniowych, w których podatnik dokonuje korekty o której mowa w art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącej tzw. ulgi na złe długi.

Zgodnie z nowymi regulacjami podatnik (wierzyciel) ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku nieuregulowanych wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni. W tym celu, zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik (wierzyciel) składa zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego VAT-ZD (1) wraz z nową wersją deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7(14),VAT-7K (8),VAT-7D (5), w której dokonuje korekty podstawy oraz kwoty podatku należnego lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego (art. 89b ust.4).
 
Informujemy, iż istnieje możliwość składania nowych wersji deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7(14),VAT-7K (8),VAT-7D (5) poprzez system e-deklaracje dostępny na stronie Ministerstwa Finansów. Podatnicy będący osobami fizycznymi mogą składać deklaracje elektroniczne za pomocą tego systemu bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego.

Ponadto nowe wersje deklaracji dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl/VAT/formularze.
 
VAT – zmiany w 2013 roku 
Informujemy, że w zakładce Informator→Podatki→VAT zamieszczono informacje dotyczące zmian w podatku VAT, które obowiązują od 1 stycznia 2013r.
Ulga rodzinna w roku 2013
Szanowni Państwo,
Informujemy w zeznaniach podatkowych za rok 2013 ulga rodzinna ulega istotnym zmianom:
 • ulga na jedno małoletnie dziecko pozostaje w wysokości jak w roku 2012 po 92,67 zł miesięcznie – max. rocznie 1112,04 zł, pod warunkiem, że podatnik i jego małżonek nie uzyskali dochodów wyższych niż 112000 zł w roku podatkowym (dotyczy to także osób samotnie wychowujących małoletnie dzieci);
 • ulga na jedno małoletnie dziecko dla osób niepozostających w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego) w wysokości jak wyżej, pod warunkiem, że dochody nie przekroczyły w roku podatkowym 56000 zł;
 • ulga na dwoje małoletnich dzieci  na każde 92,67 zł miesięcznie – max. rocznie na każde dziecko 1112,04 zł;
 • ulga na troje i więcej małoletnich dzieci:
 – na pierwsze i drugie dziecko po 92,67zł miesięcznie – max. 1112,04 zł na każde dziecko,
 – na trzecie 139 zł miesięcznie – max. rocznie 1 668 zł,
 – na czwarte 185,35 zł miesięcznie – max. rocznie 2224,08 zł.
 
 Z powyższych ulg można skorzystać w zeznaniach rocznych za 2013 rok składanych w roku 2014.
 
Ulga internetowa
Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że od 1 stycznia 2013 roku obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące korzystania z ulgi internetowej:
w rozliczeniach za lata 2013 i 2014 (czyli składanych w roku 2014 i 2015) z ulgi internetowej będą mogły skorzystać wyłącznie osoby, które nie skorzystały z tej ulgi w latach poprzednich (max. kwota pozostaje bez zmian tj. 760 zł).
e-Deklaracje
Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu, którymi powinny być opatrzone, od 1 października 2012 r. osoby fizyczne będące podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) mogą składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, następujące deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010r.
Natomiast osoby fizyczne mogą składać bez kwalifikowanego podpisu deklaracje PCC-3 bez załącznika 3a dotyczące czynności dokonywanych po 31 grudnia 2011r.
Nie bądź jeleń, weź paragon
jelen
Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca tzw. ulgi meldunkowej
7 października 2011 r. Minister Finansów wydał na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) interpretację ogólną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącą stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) – w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008.

Zgodnie z tą interpretacją tzw. „ulga meldunkowa” ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków.

Tekst interpretacji dot. ulgi meldunkowej
Wyjaśnienie Ministerstwa FinansówOdnosząc się do artykułu pt. ”Reforma w podatkach: e-mail ze skarbówki”, „Urzędy do likwidacji” autorstwa G. Leśniak, zamieszczonego w dniu 16 września br. w Dzienniku Rzeczpospolita dotyczącego reformy administracji skarbowej, Ministerstwo Finansów, uprzejmie wyjaśnia, że zaprezentowane informacje w dużej mierze są nieprawdziwe i mogą prowadzić do fałszywych wniosków.
Czytaj dalej ...
Najczęstsze przyczyny występowania błędu 415 dla wniosków VAT-REF
Prezentacja
Zmiany w aplikacji VAT-RefundMinisterstwo Finansów informuje, że na wniosek Komisji Europejskiej zostały dokonane zmiany w aplikacji VAT-Refund. Zmiany dotyczyły m.in. formularza VAT-REF oraz komunikatów dotyczące wniosków wymienianych między państwami członkowskimi.

Czytaj dalej ...
Składanie e-deklaracji przez pełnomocnikaMinisterstwo Finansów uprzejmie przypomina, że w przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika, koniecznym jest złożenie do urzędu skarbowego w formie papierowej formularza UPL przed przystąpieniem do składania w formie elektronicznej wszystkich deklaracji, w tym informacji PIT -11.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że inaczej niż miało to miejsce w latach ubiegłych, w 2011 r., złożenie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z małżonkiem, nie wymaga złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1).

Uwaga:
Powyższy komunikat nie dotyczy podatników, którzy wcześniej złożyli już takie pełnomocnictwo /UPL/ i nie zostało ono odwołane na formularzu OPL.
Transakcje przez INTERNET
Transakcje przez INTERNET

Informujemy, że Podatnicy dokonujący transakcji za pośrednictwem sieci elektronicznej typu INTERNET podlegają obowiązkom podatkowym wynikającym z ustaw odpowiednio PIT, CIT, VAT, PCC.Strona utworzona przez: Administrator
Strona utworzona dnia: 2011-06-29 11:11:57
Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Koszuliński
Data wprowadzenia: 2014-03-31 14:34:32
Osoba zatwierdzająca: Sławomir Koszuliński
Data zatwierdzenia: 2014-03-31 14:34:45