Jesteś w:  > Strona główna > Informator > Zaświadczenia

ZAŚWIADCZENIA


Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie strony ubiegającej się o zaświadczenie.

 
Zaświadczenie wydaje się jeżeli:
  1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 
  2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy i potwierdza ono stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

 
I. Wykaz wydawanych zaświadczeń:


             Rodzaj zaświadczenia Stawka opłaty skarbowej                   Uwagi  Miejsce odbioru
(w przypadku odbioru osobistego)
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W)   21 zł   na wniosek podatnika  kancelaria-
 punkt informacyjny
Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (ZAS-Z)   21 zł   na wniosek podatnika
Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (ZAS-S)   21 zł   na wniosek podatnika
Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu (VAT-25)     - VAT-23 informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu (VAT-25)   160 zł VAT-24 wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
Zaświadczenie o wysokości dochodu/przychodu   17 zł   na wniosek podatnika
Zaświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu w zakresie podatku od towarów i usług   21 zł   na wniosek podatnika   sala nr 2,          
  okienko nr 6
Zaświadczenie potwierdzające NIP   21 zł   NIP-5/W
Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji  podatników   17 zł   na wniosek podatnika
Certyfikat rezydencji   17 zł   na wniosek podatnika
Zaświadczenie dot. ujawnienia praw majątkowych   17 zł   na wniosek podatnika   pok. 314, 323
  lub pok. 321 (III piętro)
Zgoda na ujawnienie praw majątkowych w spadkach   30 zł   na wniosek podatnika  pok. 321 (III piętro)
Zaświadczenie o uiszczonych zaliczkach na podatek dochodowy   17 zł   na wniosek podatnika  Dział Rachunkowości
 Podatkowej-
 Sala operacyjna nr 1
Zaświadczenie w zakresie pomocy
de minimis
  - Załącznik do rozporządzenia  Rady Ministrów z 29.05.2010r.  (DZ.U. Nr 53, poz. 311).  Referat Orzecznictwa
 Podatkowego –  III piętro
 
 
Podatnicy ubiegający się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu na terenie UE obowiązani są załączyć do wniosku VAT-24 kserokopie następujących dokumentów :
- umowę lub fakturę stwierdzającą nabycie pojazdu przez wnioskodawcę,
- dokumenty rejestracyjne pojazdu właściwe dla danego kraju,
- tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych, umowy lub faktury sporządzonych w innym języku niż polski,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Gdy umowa kupna-sprzedaży zawarta jest na terenie Polski, należy złożyć wniosek na podstawie art.306a Ordynacji podatkowej, załączając kserokopie następujących dokumentów:
- umowę lub fakturę stwierdzającą nabycie pojazdu przez wnioskodawcę,
- tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych, umowy lub faktury sporządzonych w innym języku niż polski,
- dowód zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł.
 
Gdy zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie lub gdy nabycie nowego środka transportu, do wniosku VAT-23 należy załączyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego obowiązek uiszczenia podatku od towarów i usług oraz kserokopie następujących dokumentów :
- fakturę stwierdzającą nabycie pojazdu przez wnioskodawcę,
- tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych i faktury sporządzonych w innym języku niż polski,
- dowód zapłaty podatku VAT na niżej wymieniony rachunek bankowy dotyczący podatku VAT Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki z dopiskiem „VAT-23”. Numer konta - 27 101016740014852222000000,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Od dnia 1 września 2011r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2011r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1016) Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wydaje duplikatów decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej.
 
II. Miejsce złożenia wniosku:

Stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w kancelarii tutejszego Urzędu Skarbowego (z wyjątkiem wniosku NIP-5/W, który należy złożyć w okienku nr 6 na sali operacyjnej nr 2).
 
Opłatę skarbową należy dokonać gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego we Wrocławiu: 
PKO BP S.A.  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
Opłata skarbowa nie dotyczy podatników zwolnionych z opłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. Na podstawie przepisów ww. ustawy z opłaty skarbowej zwolnione są zaświadczenia wydawane w sprawach:  
- zasiłków rodzinnych, wychowawczych, pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- uzyskania stypendium socjalnego przez uczniów, studentów, miejsca w domu studenckim i kredytu studenckiego,
- uzyskania zapomogi i innej pomocy z opieki społecznej.
 
 III. Termin wydania:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 
IV. Wniosek o wydanie kserokopii akt podatkowych:

Do wniosku o wydanie kserokopii dokumentu znajdującego się w aktach podatnika należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w wysokości 2,50 zł za każdą stronę dokumentu. Opłatę uiszcza się  w punkcie agencyjnym znajdującym się na parterze -sala operacyjna nr 2 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki
62 10101674 0014852231000000
.
W przypadku poświadczenia zgodności kopii należy dodatkowo dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 5 zł za każdą stronę, dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego we Wrocławiu:
PKO BP S.A.  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
Miejsce złożenia wniosku: kancelaria urzędu(parter);
Termin wydania: kserokopia powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.  
                                                                                               
 V. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 6 z póżn. zm.) Ordynacja podatkowa;
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. z 2006r.  nr.225, poz.1635 z późn. zm.) o opłacie skarbowej.
                             
Strona utworzona przez: Administrator
Strona utworzona dnia: 2011-08-18 14:48:57
Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Tylska
Data wprowadzenia: 2012-10-24 10:15:53
Osoba zatwierdzająca: Joanna Tylska
Data zatwierdzenia: 2012-10-24 10:16:07

• Na skróty •


Dla płatników
Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
w zakładce "Dla płatników"

Dodatkowe informacje zawarte są
w pliku: PIT_PLATNIK.pdf


Portal podatkowy MF


WEŹ PARAGON


Krajowa Informacja Podatkowa Krajowa Informacja Podatkowa


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej


E-deklaracje E-deklaracje