Jesteś w:  > Strona główna > Informator > Kasy fiskalne

Kasy fiskalne


Rejestracja kasy fiskalnej

 
I. Kogo dotyczy:

 1. Podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Do dnia 31 grudnia 2012 r. zwolnieni z ww. obowiązku są między innymi:
 • podatnicy, u których w poprzednim roku podatkowym obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły kwoty 40.000,00 zł, jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie to jednak traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2011 r. przekroczenie ww. kwoty obrotu. z działalności, której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy VAT.
 • podatnicy rozpoczynający sprzedaż w 2011 r. do czasu przekroczenia u nich obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz ww. podmiotów w wysokości 20.000,00 zł.

 1. Podatników (bez względu na wysokość osiąganych obrotów) prowadzących działalność w zakresie wskazanym w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. nr 138, poz. 930).

 1. Podatników, którzy instalują kasy rejestrujące, pomimo braku takiego obowiązku.
* obowiązek ten nie dotyczy niektórych grup podatników oraz niektórych czynności zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, na podstawie § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. nr 138, poz. 930).
 
II. Jakie dokumenty należy złożyć:
 
Podatnicy rozpoczynający użytkowanie kasy rejestrującej składają:
 • informację o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania – w dowolnej formie pisemnej, brak urzędowego druku;
 • druk urzędowy „Zgłoszenie kasy przez podatnika”.

III. Gdzie pobrać druki:
 
Druk „ Zgłoszenie kasy przez podatnika” do pobrania :
 • w siedzibie urzędu skarbowego - w kancelarii znajdującej się na parterze budynku.

IV. Termin złożenia dokumentów:

 • zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania – przed dniem rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej;
 • druk „Zgłoszenie kasy przez podatnika” - w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy rejestrującej.

V. Tryb składania dokumentów:
 
Informację/zgłoszenie należy złożyć w formie:
 • pisma - w siedzibie urzędu skarbowego – w kancelarii mieszącej się na parterze budynku, lub przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej,
 • lub dokumentu elektronicznego - uwierzytelnionego przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu (przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym powinno być), lub profilu zaufanego ePUAP:
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego (dostępną na platformie ePUAP): - http://www.us-krzyki.wroc.pl/Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
 
Uwaga! Termin uważa się za zachowany, w szczególności, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
- wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał
urzędowe poświadczenie odbioru,
- nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym.

 
VI. Wymagane opłaty:
 
Brak opłat.
 
VII. Termin załatwienia sprawy:
 
Zawiadomienie o nadaniu numeru ewidencyjnego kasie rejestrującej wydaje się w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia „Zgłoszenia kasy przez podatnika”.
 
VIII. Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożone przez podatnika dokumenty zostają poddane analizie w ramach postępowania wyjaśniającego, pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli dokumenty są poprawne, wydane zostaje zawiadomienie o nadaniu kasie numeru ewidencyjnego.
 
IX. Forma załatwienia sprawy:
 
Organ podatkowy w zależności od sytuacji wydaje:
 • zawiadomienie o nadaniu numeru ewidencyjnego kasie rejestrującej;
 • pismo informujące o tym, że kasa ma już nadany numer;
 • pismo informujące, że zgłaszane urządzenie nie jest kasą w rozumieniu przepisów prawa.
 
XI. Podstawa prawna:
 
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot
wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Nr 257, poz. 1733),
4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930),
5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.).
 
 
Odczyt zawartości pamięci rejestrującej

 
I. Kogo dotyczy:
 
Podatników, którzy ewidencjonują obroty przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku:
 • wymiany pamięci fiskalnej,
 • likwidacji kasy rejestrującej,
 • zakończenia działalności gospodarczej.

II. Jakie dokumenty należy złożyć:

 1. Wniosek o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej – brak urzędowego wzoru wniosku. Wskazane jest, aby wniosek zawierał następujące informacje:
a) nazwę, adres, NIP podatnika,
b) powód wystąpienia o przeprowadzenie czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej (np. zapełnienie pamięci fiskalnej, uszkodzenie pamięci fiskalnej skutkujące koniecznością jej wymiany, likwidacja kasy),
c) dane kasy rejestrującej zgłaszanej do odczytu:
– typ kasy,
– numer ewidencyjny,
– numer unikatowy,
– numer fabryczny (seryjny),
d) miejsce wykonania czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej,
e) dane osoby (imię i nazwisko, numer telefonu) wyznaczonej przez podatnika do kontaktów w sprawie
ustalenia szczegółów dotyczących przeprowadzenia odczytu, między innymi ustalenia daty i godziny
odczytu,
f) przeznaczenie kasy po dokonanym odczycie.
 1. Druk „Zgłoszenie kasy przez Podatnika” – w przypadku wymiany pamięci fiskalnej.

III. Termin złożenia dokumentów:

 • informacja o zakończeniu pracy w trybie fiskalnym lub wymianie pamięci fiskalnej – brak ustawowego terminu;
 • informacja o ponownym ufiskalnieniu kasy (druk „Zgłoszenie kasy przez podatnika”) – w terminie 7 dni od jej ufiskalnienia.

IV. Wymagane opłaty:
 
Bez opłaty.
 
V. Sposób załatwienia sprawy:
 
Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej dokonywany jest w obecności podatnika, serwisanta oraz pracownika urzędu skarbowego, w terminie uzgodnionym przez pracownika urzędu skarbowego z pozostałymi uczestnikami.
 
VI. Forma załatwienia sprawy:
 
Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy.
 
 
Odliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy

 
Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, w wysokości  90% jej ceny zakupu (bez podatku od towarów i usług),  nie więcej jednak niż 700,00 zł.
 
I. Odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących można  dokonać pod warunkiem:
 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.
 
 II. Sposób odliczenia:
 1. Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.
 1. W przypadku podatników wykonujących czynności wyłącznie zwolnione od podatku lub podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, zwrot dokonywany jest na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku. Wniosek ten powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Do wniosku, o którym mowa w pkt. II lit. b należy dołączyć:
 • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 • informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi;
 • raport dobowy z dnia, w którym dokonano fiskalizacji kasy rejestrującej oraz raport dobowy z dnia, w którym dokonano pierwszej sprzedaży.
 
 Strona utworzona przez: Administrator
Strona utworzona dnia: 2011-08-18 14:49:02
Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Tylska
Data wprowadzenia: 2011-09-26 08:35:54
Osoba zatwierdzająca: Joanna Tylska
Data zatwierdzenia: 2011-09-26 08:35:58

• Na skróty •


Dla płatników
Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
w zakładce "Dla płatników"

Dodatkowe informacje zawarte są
w pliku: PIT_PLATNIK.pdf


Portal podatkowy MF


WEŹ PARAGON


Krajowa Informacja Podatkowa Krajowa Informacja Podatkowa


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej


E-deklaracje E-deklaracje