Jesteś w:  > Strona główna > O Urzędzie > Ogłoszenia > Ofert pracy > Aktualne oferty pracy

Aktualne oferty pracy


 

Numer ogłoszenia: 157325

Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor
do spraw obsługi Działu Egzekucji Administracyjnej
w Dziale Egzekucji Administracyjnej


ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1
 

Miejsce wykonywania pracy:   Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rejestrowanie pism
 • przyjmowanie i weryfikowanie tytułów wykonawczych oraz wprowadzanie ich
  do podsystemu EGAPOLTAX
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji dokumentacji Działu Egzekucyjnego dla poszczególnych zadań tematycznych
 • archiwizowanie akt egzekucyjnych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w siedzibie pracodawcy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze

Inne
urząd dostosowany jest  do potrzeb osób niepełnosprawnych


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej
  • kompetencje psychologiczne poparte asertywnością w kontaktach z dłużnikami
  • umiejętność racjonalnej organizacji pracy własnej
  • łatwość komunikacji
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe
 • posiadanie prawa jazdy
 • 05-1,5 roku doświadczenia w pracy w administracji podatkowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
   o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie

Termin składania dokumentów:   30.01.2014.


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Skarbowy
Wrocław-Krzyki
ul. Sztabowa 100
53-310 Wrocław

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).  List motywacyjny i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie powiadomione o terminie i formie rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 71 79 85 211Numer ogłoszenia: 157276

Data ukazania się ogłoszenia: 20 grudnia 2013 r.

Termin składania dokumentów: 30 stycznia 2014 r.

Naczelnik
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor

Wieloosobowe Stanowisko Kadr i Szkolenia
 

 

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji pracowników urzędu
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw kadrowych i szkoleniowych


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa, w siedzibie urzędu, 8 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe.
Miejsce pracy znajduje się w pomieszczeniu na drugim piętrze budynku.
Budynek posiada windę i pochylnię. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • n i e z b ę d n e
  • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
  • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze
  • pozostałe wymagania niezbędne:
   • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • wymagania dodatkowe
  • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie programu TETA Kadry-Płace, PŁATNIK
  • 1 rok doświadczenia pracy w służbie cywilnej
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Skarbowy Wrocław- Krzyki
Sztabowa 100
53-310 Wrocław
 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Za datę wpływu dokumentu przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Urzędzie lub datę stempla pocztowego.
List motywacyjny oraz każde z wymaganych oświadczeń powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
Osoby zakwalifikowane zostaną zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i formie rekrutacji.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Prosimy o podanie w ofercie numeru ogłoszenia, którego dana oferta dotyczy.
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 71 79-85-344.


 

 

Numer ogłoszenia: 156581

Data ukazania się ogłoszenia: 20 grudnia 2013 r.

Termin składania dokumentów: 31 grudnia 2013 r.

Naczelnik
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy referent

do spraw identyfikacji i rejestracji podatkowej
w Referacie Obsługi Bezpośredniej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych
 

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Rejestrowanie podatników i płatników w CRP KEP, nadawanie NIP na podstawie zgłoszeń CEIDG-1, NIP-2, NIP-7 oraz odmawianie nadania NIP
 • Obsługiwanie zgłoszeń rejestracyjnych VAT-R w celu wydania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT oraz podatnika VAT-UE oraz odmawianie zarejestrowania jako podatnika VAT (VAT-UE)
 • Obsługiwanie zgłoszeń aktualizacyjnych
 • Ewidencjonowanie podmiotów zmieniających właściwość podatkową
 • Obsługiwanie aplikacji e-deklaracje w zakresie pełnomocnictw
 • Wydawanie certyfikatów rezydencji (CFR-1), zaświadczeń w celu potwierdzenia nadania NIP lub innych danych ewidencyjnych
 • Potwierdzanie profilu zaufanego przy pomocy platformy e-puap
 • Zakładanie i prowadzenie stałych akt rejestracyjnych podatników, którym nadano NIP


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa, w siedzibie urzędu, 8 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe.
Miejsce pracy znajduje się w pomieszczeniu na trzecim piętrze budynku.
Budynek posiada windę i pochylnię. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • n i e z b ę d n e
  • wykształcenie: średnie
  • pozostałe wymagania niezbędne:
   • znajomość ustawy o NIP i Ordynacji podatkowej
   • znajomość obsługi komputera
   • komunikatywność
   • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny
 • wymagania dodatkowe
  • wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub prawniczym
  • studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego
  • umiejętność obsługi aplikacji POLTAX
  • znajomość ustawy o VAT, PIT
  • 3 miesiące doświadczenia w administracji skarbowej
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Skarbowy Wrocław- Krzyki
Sztabowa 100
53-310 Wrocław
 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Za datę wpływu dokumentu przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Urzędzie lub datę stempla pocztowego.
List motywacyjny oraz każde z wymaganych oświadczeń powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
Osoby zakwalifikowane zostaną zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i formie rekrutacji.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Prosimy o podanie w ofercie numeru ogłoszenia, którego dana oferta dotyczy.
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 71 79-85-344.


 

 

Numer ogłoszenia: 156260

Data ukazania się ogłoszenia: 5 grudnia 2013 r.

Termin składania dokumentów: 12 grudnia 2013 r.

Naczelnik
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy referent

w Dziale Postępowań Podatkowych,
w Referacie ulg w spłacie zobowiązań, zabezpieczeń i odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe
 

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
  i innych ulg przewidzianych przepisami prawa,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach orzekania odpowiedzialności osób trzecich oraz płatników w celu zaspokojenia wierzytelności publicznoprawnych,
 • Przygotowywanie wniosków do sądu o wpis hipoteki przymusowej oraz prowadzenie ewidencji wpisanych do ksiąg wieczystych hipotek przymusowych,
 • Prowadzenie rejestrów zastawów skarbowych,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach zwolnienia płatnika z obowiązku  pobierania podatku lub zaliczek na podatek oraz postępowań w sprawach ograniczenia poboru zaliczek,
 • Prowadzenie czynności związanych z postępowaniami naprawczymi, upadłościowymi i likwidacyjnymi w celu zabezpieczenia i zaspokojenia należności publicznoprawnych,
 • Wydawanie decyzji w sprawach zabezpieczeń na poczet zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń w sprawach zabezpieczeń na majątku zobowiązanego,
 • Nadawanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa, w siedzibie urzędu, 8 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe.
Miejsce pracy znajduje się w pomieszczeniu na trzecim piętrze budynku.
Budynek posiada windę i pochylnię. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • n i e z b ę d n e
  • wykształcenie: średnie
  • pozostałe wymagania niezbędne:
   • znajomość przepisów prawa podatkowego,
   • znajomość przepisów prawa upadłościowego i naprawczego,
   • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
   • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
   • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne),
   • umiejętność redagowania pism.
 • wymagania dodatkowe
  • wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub prawniczym,
  • studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego lub rachunkowości,
  • znajomość programów komputerowych: BIBLIOTEKA AKT, POLTAX, RATY, POLTAX-2B
  • 1 rok doświadczenia w administracji skarbowej.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Skarbowy Wrocław- Krzyki
Sztabowa 100
53-310 Wrocław
 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Za datę wpływu dokumentu przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Urzędzie lub datę stempla pocztowego.
List motywacyjny oraz każde z wymaganych oświadczeń powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
Osoby zakwalifikowane zostaną zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i formie rekrutacji.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Prosimy o podanie w ofercie numeru ogłoszenia, którego dana oferta dotyczy.
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 71 79-85-344.


 
Strona utworzona przez: Administrator
Strona utworzona dnia: 2011-12-07 10:22:40
Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Koszuliński
Data wprowadzenia: 2014-01-27 21:05:09
Osoba zatwierdzająca: Sławomir Koszuliński
Data zatwierdzenia: 2014-01-27 21:05:28